Průkaz ENB

ENBPro jaké budovy a stavby se průkaz zpracovává, kdo ho zpracováva, co je obsahem, kolik stojí

Průkaz energetické náročnosti

Od 1. 1. 2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:

1. výstavbě nových budov a větších změnách již dokončeých budov
2. prodeji budovy nebo její ucelené části
3. pronájmu budovy

Co znamená větší změna dokončené stavby?

Podle zákona 406/2000 Sb. se větší změnou dokončené budovy rozumí taková změna, která probíhá na více než 25 % celkové plochy obvodového pláště budovy nebo takovázměna technických zařízení budovy, která ve výsledku znamená více jak 25 % úspory celkové spotřeby energie na provoz budovy. Větší změnou tedy je například:

výměna oken v bytovém domě
zateplení fasády
často i výměna zdroje tepla na vytápění s vyregulováním otopné soustavy a podobně

Kdy průkaz nebudete potřebovat

Průkaz energetické náročnosti budovy nebudou potřebovat majitelé:

 • chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
 • budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • budov pro náboženské účely
 • průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
 • stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
 • nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem)
 • Budovy, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou jsou v památkové rezervaci, průkaz mít musí, pokud nemovitost chce majitel prodat či pronajmout, nebo chce provést stavební úpravy většího rozsahu. Ale pokud by nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled, pak se povinnost tyto úpravy provést jejich majitelů netýká; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průběh zakázky a přehled o tom, jak vlastně zpracování průkazu probíhá:

1. Výběr zhotovitele PENB

Potřebujete-li zpracovat průkaze energetické náročnosti budovy (PENB), je nutno zadat tuto práci energetickému expertovi s oprávněním k vykonávání této činnosti. Energetický expert je označení osoby oprávněné podle zákona 406/2000 Sb. ke zpracování PENB .

Je to vždy fyzická osoba, která složila předepsané zkoušky na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) a obdržela osvědčení o způsobilosti zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov. Toto osvědčení vydává pouze MPO. PENB tedy nemůže vydávat například osoba s autorizací ČKAIT, i když má jinak například kvalifikaci samostatného projektanta.
Práce na zpracování PENB vyžaduje odborné znalosti z více profesí (stavební fyzika, pozemní stavitelství, vnitřní prostředí budov, elektrická energie, vytápění, obnovitelné zdroje energie atd.). Největší podíl má oblast stavební fyziky a techniky prostředí staveb.

2. Jak se PENB vlastně zpracovává?

Smyslem průkazu energetické náročnosti budovy je zhodnocení budovy z hlediska stavebního a posoudit úroveň TZB. Na základě tohoto rozboru se provede zatřídění budovy do příslušné klasifikační třídy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

3. Jaké potřebuji podklady?

Projektová dokumentace stávajícího stavu
Z projektové dokumentace se vyčtou důležité informace o:

 • celkové dispozici budovy
 • rozměrovém uspořádání budovy
 • tepelně technických vlastnostech obálky budovy
 • Podklady mohou být buď v elektronické formě (ideálně .dwg, postačí i .pdf nebo .jpg), kvalitativně na stejné úrovni je poskytnutí v papírové podobě.

Další informace

K dokreslení informací o tom, jak vypadá provoz předmětu energetického auditu je nutno využít všechny další informace, které může zadavatel PENB poskytnout. Jedná se například o:

počet osob, které se v objektu zdržují po určitou dobu, která může ovlivnit míru využitelných tepelných zisků
seznam strojů a zařízení (technologie) včetně základní technických parametrů (ideální jsou revizní zprávy elektrozařízení a podobně)
revizní zprávy elektro (významná pomoc při stanovení účinnosti osvětlení, parametrů měření a regulace a podobně)
smlouvy o dodávce energie podle druhu, zde jsou významné zejména smlouvy o dodávkách plynu, tepla a podobně s ohledem na údaje o parametrech dodávaného média
Co když něco z výše uvedených podkladů nemám?
V takovém případě se provede odborný odhad. Ten se provádí na základě prohlídky budovy s využitím odborných znalostí a zkušeností zpracovatele PENB.

Je nutná prohlídka předmětu auditu?

Prohlídka objektu není bezpodmínečně nutná. Závisí to především na kvalitě a rozsahu podkladů, které jsou pro hodnocení k dispozici.

Co dostanu, když si objednám PENB?
Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol se zařazením do příslušné klasifikační třídy a grafické znázornění. Více zde .

Obsah Průkazu energetické náročnosti budovy

Z čeho se Průkaz energetické náročnosti skládá?
Průkaz energetické náročnosti budovy (zkráceně bývá někdy označován jako PENB) je dokumentem, který obsahuje několik součástí. Jsou jimi:

Protokol prokazující energetickou náročnost budovy

Obsahem protokolu je přehled údajů, které jsou pro výpočet stupně energetické náročnosti podstatné. Jedná se o identifikační údaje budovy, dále o technické údaje budovy, klimatické údaje prostředí, ve kterém je (bude) budova vystavěna, údaje o vnitřním prostředí a základní údaje o technickém zařízení budovy (TZB). Jako poslední je tabulka s popisem doporučených opatření, které by mohly snížit energetickou náročnost budovy.

Grafické znázornění energetické náročnosti budovy

Tato součást průkazu energetické náročnosti budovy přehledně znázorňuje zařazení budovy do energetické třídy. Vyhovujícími jsou třídy A až C, od třídy D je již budova nevyhovující. Prakticky to znamená, že na budovu s energetickou třídou D a nižší nelze obdržet stavební povolení.

Přílohy Průkazu energetické náročnosti budovy

1. Doklad o splnění porovnávacích ukazatelů, což znamená přiložení porovnávacího dokumentu dokládajícím skutečnost, že vypočtené parametry stavebních konstrukcí splňují normové požadavky.
2. Doklady o provedených výpočtech, což znamená přiložení všech výpočtů dokládajících, že PENB byl skutečně stanoven výpočtem v soluladu s metodikou dle vyhl. 148/2007 Sb.

Cena Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) má za cíl provést:

rozbor energetické náročnosti stávající nebo plánované budovy,
posouzení tohoto stavu,
zařazení budovy do příslušné klasifikační třídy.
Aby bylo možné spotřebu energie relevantně posoudit, je třeba mít komplexní informace o stávajícím stavu zkoumané budovy.
Na této stránce naleznete informace o rámcových cenách PENB v závislosti na typu posuzované stavby.

Podklady pro PENB hrají klíčovou roli při stanovení jeho ceny
Při zpracování PENB je nutno zhodnotit:

projektové podklady, pozornost se zaměřuje obzvláště na vlastnosti obálky budovy
provozní režim budovy, který se projeví v počtu hodnocených tzv. zón ve výpočetním modelu
jaká je úroveň vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a jaký je stav tohoto zařízení
Z hlediska stanovení ceny je zcela zásadní, jaké podklady k tomu, aby bylo možno odpovědně stanovit výše uvedené aspekty, jsou k dispozici. Obvykle je to alespoň jednoduchá projektová dokumentace stavebního stavu. Dále bývají, ale ne vždy, k dispozici revizní zprávy, někdy projektová dokumentace technického vybavení.
Jestliže takovou dokumentaci k dispozici nemáte, zajistíme také komplexní zpracování projektu pro potřeby výpočtu Průkazu ENB.

Všechny výše uvedené údaje o vlastnostech budovy mají být součástí kvalitně zpracované projektové dokumentace. Pokud k dispozici nejsou, je povinností zpracovatele PENB tyto údaje buď dopočítat, nebo PENB není možné vystavit kompletní. Tyto skutečnosti samozřejmě cenu PENB výrazně ovlivňují.
Pokud není k dispozici nic nebo téměř nic z výše uvedeného, je nutno provést podrobnou prohlídku budovy a alespoň rámcové posouzení úrovně TZB. To má samozřejmě na výši ceny podstatný vliv.

Stanovení výše ceny PENB

Jak z výše uvedených skutečností vyplývá, že není možné jednoduše stanovit paušální cenu za zpracování PENB bez znalosti alespoň základních skutečností.

Orientační ceny naleznete zde:

pdfcenikPENB.pdf

Cena zpracování samostatného průkazu energetické náročnosti novostavby jakéhokoliv RD z naší nabídky je u naší firmy 4 400,- Kč. Pokud bude průkaz zpracováván i s projektem osazení bude jeho cena 3 990,-. Ceny jsou bez DPH.

Objednejte si u nás vypracování průkazu ENB a připravte se předem.
Průkazy zpracováváme již od roku 2009, máme s nimi bohaté zkušenosti.

Nahoru