Dotace Zelená úsporám - vyřízení

razitko zelenaNa základě posouzení stávajícího stavu objektu pro bydlení, Vašich možností a požadavků navrhneme několik variant opatření pro dotace. Výstupem bude nejoptimálnější varianta s maximální dotací. Vypracujeme pro Vás Odborný posudek, se kterým máme bohaté a dlouholeté zkušenosti. Pokud nechcete ztrácet čas, projednáme za Vás záměr se stavebním úřadem. Provedeme elektronickou evidenci Vaší žádosti o dotaci.


Doručíme Státnímu fondu životního prostředí žádost a povinné přílohy.

 • Odborný posudek (projektovou dokumentaci a energetický posudek)
 • Krycí list
 • List vlastnictví
 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem pokud bude potřeba

V případě výzvy Státního fondu o doplnění podkladů opravíme nedostatky a zašleme zpět Státnímu fondu.

Po skončení realizace připravíme veškeré podklady pro doložení realizace a vyplacení dotace:

 • Soupis všech faktur souvisejících s realizací
 • Faktury včetně zálohových za realizaci podporovaných opatření, rozdělených dle způsobilých a nezpůsobilých výdajů
 • Faktury za zhotovení odborného posudku, zajistíme provedení měření průvzdušnosti obálky budovy
 • Doklady o ukončení realizace (předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu
 • Potvrzení o úhradě (výpisy z banky, příjmové pokladní doklady)
 • Soupis provedených prací (způsobilé a nezpůsobilé výdaje, SVT kódy)
 • Závěrečná zpráva odborného technického dozoru (oblast A)
 • Výpis z katastru nemovitostí k novostavbě (oblast B. a C.3)
 • Protokol blower door testu (oblast B a C.4)
 • Aktualizovaný Krycí list technických parametrů včetně doložení parametrů použitých materiálů a výrobků.

V případě výzvy ze Státního fondu o doložení některých dokladů, společně s Vámi nebo dodavatelem opatření tyto nedostatky odstraníme, aby byly doklady Státním fondem akceptovatelné.

Nahoru