Osazení domu

situace osazeníHlavním faktorem umístění domu jsou rozměry stavebního pozemku, které mají vliv na výběr vhodného projektu. Při umístění rodinného domu na stavební pozemek je potřeba: 

dodržet vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kde v §25 jsou definovány vzájemné odstupy staveb. V zásadě mají domy mezi sebou vytvářet volný prostor min. 7 m, vzdálenost od společných hranic pozemků je min. 2 m. Podrobněji o podmínkách vzájemných odstupů řeší již výše zmiňovaná vyhláška. Dalším faktorem pro umístění domu je tzv. odstupová vzdálenost, která vychází z požárně bezpečnostního řešení rodinného domu. Tato vzdálenost určuje prostor kolem hořícího objektu, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími hořícími částmi konstrukcí objektu.

Při umístění rodinného domu na stavební pozemek je potřeba zohlednit jeho orientaci na světové strany tak, aby okna v obytných místnostech byla v co nejmenším počtu otočená na severní stranu. Odstupové vzdálenosti jako i orientace na světové strany budou mít vliv na velikost a dispozici rodinného domu umístěného na Váš stavební pozemek.

Projekty připojení inženýrských sítí

K projektu Vám zpracujeme projekty veškerých inženýrských sítí (elektro, voda, plyn, kanalizace) na které bude Váš dům napojen. Ušetříme Vám čas s veškerou administrativou spojenou s jednáními s dotčenými orgány, s vyřízením žádostí o připojení, nebo sepsáním smluv o odběru. Díky našim zkušenostem s danou problematikou, Vám zajistíme rychlý průběh všech řízení potřebných k připojení a stavbě Vašeho domu.

Podklady potřebné pro zpracování projektu

 • zaměření pozemku - výškopis a polohopis (pokud není, zpracujeme místní výškopis sami-je v ceně osazení)
 • územní plán dané lokality
 • místa připojení na inženýrské sítě
 • způsob likvidace dešťové vody
 • vedení inženýrských sítí

Obsahem tohoto projektu je

 • průvodní práva
 • souhrná technická zpráva
 • koordinační situace
 • požárně bezpečnostní řešení - zpráva
 • požárně bezpečnostní řešení - výkres
 • projekty přípojek, sjezd na komunikaci
 • Oplocení - cena se stanovuje individuálně. Projekt standardniho plotu na podezdivce s dřevěnou výplní cca 2000,- Kč bez DPH.

Cena za osazení domu se stanovuje dle rozsahu prací dohodou. Orientačně se pohybuje kolem 23 500,- Kč bez DPH.

Ukázka koordinační situace

pdfsituace.pdf

 

Nahoru