Vytápění, ohřev teplé vody

Zařízením vytápění je nutné zabezpečit tepelnou pohodu v obytných, případně pracovních prostorech. Rozvoj stavebnictví, vývoj nových technologií a jejich snadná dostupnost od roku 1990 způsobili, že se v současnosti stavěné rodinné domy vyznačují sníženou spotřebou tepla na vytápění. V dnešní době je téměř nezbytností, resp. by mělo být samozřejmostí nejen stavět, ale i provozovat nízkoenergetické objekty a minimalizovat ztráty tepla infiltrací netěsnými obvodovými prvky, okny i dveřmi.

 Se stále se zlepšující tepelnou izolací klesají ztráty obvodovým pláštěm, přičemž se zvyšuje podíl tepelných ztrát způsobených větráním, které tak získávají na významu. Takže např. u budov postavených podle evropského "Nařízení na ochranu tepla" (WSchV) z roku 1995 dosahuje podíl tepelných ztrát větráním až 50 % z celkové potřeby tepla na vytápění.

Vlastnosti nového domu

 • Plášť budovy z kvalitních stavebních materiálů
 • Tepelná izolace o šířce několika centimetrů
 • Kvalitní okna z různých materiálů s několika těsnícími plochami
 • Nízkoteplotní, resp. kondenzační plynové kotle se zásobníkovými ohřívači vody
 • Jiné alternativní zdroje - tepelná čerpadla

Tepelnotechnické vlastnosti stavebních konstrukcí, výplňových konstrukcí, ale i dělících konstrukcí mezi vytápěným a nevytápěným prostorem závisí od kvality použitých materiálů a jejich kombinací. Velmi pozorně třeba posoudit hlavně tzv. tepelné mosty – místa ve stavební konstrukci, které můžou mít horší tepelně-technické vlastnosti jako okolní části konstrukce.

Tepelnotechnické požadavky kladené na stavební konstrukce

 • vnitřní povrchovou teplotou konstrukcí
 • tepelným odporem stavební konstrukce R (m2.K.W-1),
 • součinitelem přechodu tepla konstrukce k (W.m-2.K-1),
 • množstvím kondenzované a vypařené vodní páry ve stavební konstrukci za rok
 • vzduchovou propustností stavební konstrukce, její spáry a styky
 • spotřebou energie na vytápění

Tepelný odpor R a součinitel přechodu tepla k jsou důležité veličiny při návrhu tepelnětechnických vlastností stavebních konstrukcí.

Dělení zdrojů tepla

 • druhu použitého paliva
 • materiálu vytápěcích těles
 • umístění kotle
 • druhu zabezpečovacího zařízení (otevřená EN, uzavřená EN)
 • teploty teplonosné látky
 • způsobu odvodu spalin z kotle
 • způsobu zabezpečení spalovacího vzduchu v kotlu (otevřené a uzavřené)
 • stupně, způsobu regulace kotle (ruční, poloautomatická, plněautomatická)

Zdroj tepla se volí na základe potřeby tepla na zabezpečení dodávky tepla pro potřeby vytápěcí soustavy. Podkladem pro výpočet tepla – tepelných ztrát, je kvalifikovaný výpočet podle normy. Na základě toho se navrhne kotel i jednotlivé vytápěcí tělesa.

Nahoru