Výběr pozemku

Výběr pozemkuNež se dostaneme k samostatné výstavbě domu, musíme zvážit několik kritérií při volbě optimálního pozemku

Rozloha pozemku

Je přímoúměrná volbě typu volně stojícího domu. Menší stavební parcely se pohybují okolo 300 m2 s minimální šířkou domu umožňující vhodné dispoziční řešení od 6 m. Uvažujeme-li o parcele větší (1000 m2 a více), musíme kromě velikosti domu naplánovat také údržbu pozemku, rekreační užití a výsadbu okrasných rostlin.

Optimální tvar parcely pro výstavbu je obdélníkový v poměru 2:3 s kratší stranou k příjezdové komunikaci. Odstupové vzdálenosti od sousedních parcel by měly být minimálně 5 m kvůli umístění oken do obvodových stěn obrácených k sousedům. Vzdálenost mezi sousedními domy musí pak být minimálně 10 m, avšak nesmí být menší než 7 m (cit. vyhlášky 83/76 Sb). Na příslušném stavebním úřadě zjistíme lokální regulační podmínky, dále pak jaký je zde určen způsob zástavby (územní plánování) a možnosti napojení na inženýrské sítě. Katastrální úřad nám potvrdí, zda je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu a ověří vlastníka půdy.

Poloha

Dalším aspektem při výběru pozemku je vzdálenost domu od zaměstnání, dojížďka dětí do škol, zdravotnických zařízení,umístění služeb, apod. Dále pak je vhodné se seznámit na stavebním úřadě s urbanizačním plánem, zda se nepočítá v blízkosti naší parcely např. s průmyslovou zástavbou. Seznámení s typy okolních domů je neméně důležité.

Orientace a svažitost

Důležité je zvážit orientaci pozemku vzhledem ke světovým stranám, má vliv na kvalitu života. Obecně můžeme říci, že optimální jsou pozemky svažující se k jihu či západu než svahy severní. Ideální je strana směrem ke komunikaci orientovaná na sever. Pozemky volíme převážně rovinaté, mírně svažité jsou celkově nákladnější, ale lze je řešit suterénem.

Profil terénu

Je dobré znát i geologický charakter pozemku. Problém nastává při vysoké hladině podzemní vody, která může zkomplikovat postup betonáže základů či narušit izolační vrstvy stavby.

Jinou zátěží pro stavbu i zdraví člověka je radon. Vniká z podloží pod domem trhlinami, také exhalací částic ze stavebních materiálů či uvolňováním ze studniční vody. Doporučujeme objednat měření radonu a v případě výskytu ošetřit spodní stavbu některou izolací.

Typ domu

Jaký dům se chystáme stavět (volně stojící, řadový, dvojdomek). Na typu domu závisí velikost, resp. šířka pozemku. Řadové domy příp. dvojdomy potřebují relativně malou šířku pozemku (zpravidla od 6 do 12 metrů), naopak domy typu bungalov mají největší nároky na šířku pozemku.

Inženýrské sítě

Vybavenost pozemku inž. sítěmi zvyšuje komfort budoucího bydlení. Naopak nepřítomnost nebo velká vzdálenost sítí zvyšují náklady na zajištění potřebné vybavenosti pozemku.

Dopravní dostupnost

Patří mezi důležité faktory při výběru pozemku. Ne každý člen domácnosti má k dispozici automobil a nedostupnost městské hromadné dopravy, autobusového spojení hraje podstatnou roli.

Územní plán

Spolu s regulačním plánem (pokud je k dispozici) jsou dokumenty, které vypovídají mnoho důležitých informací o pozemku. Dozvíme se z nich zda je pozemek určený k výstavbě rodinných domů, nenachází-li se v ochranném pásmu vysokého napětí, plynovodu, vodovodu, ve vodním pásmu, chráněném krajinném území, na hranici lesa, v ochranném drážním pásmu, v leteckém koridoru, v archeologickém území, v poddolovaném území nebo ve vyhlášené stavební uzávěře.

Katastrální úřad

Před koupí pozemku navštivte katastrální úřad, kde zjistíte zda není pozemek zatížen věcným břemenem, pokud ano zda toto břemeno nebrání výstavbě.

Co je pod pozemkem

Dobře situovaný a upravený pozemek nemusí být pro stavbu rodinného domu ideálem. Rozhoduje totiž i to, co se skrývá pod povrchem pozemku. Znalost geologických podmínek parcely výrazně pomáhá učinit správné rozhodnutí o koupi pozemku. Jen málokdo se totiž odváží stavět na místě, kde je známa nízká únosnost podložních vrstev. Zkomplikovat stavbu může i vysoká hladina spodní vody, radonu či nebezpečí záplav vinou blízkosti vodního toku.

Objektivita

Na závěr si srovnejte svoje požadavky s fakty o daném pozemku. Budete-li na pochybách, je namístě vyhledat odbornou pomoc, a to právní (před kupní smlouvou), stavební i finanční, ať hned na začátku neztratíte chuť bydlet podle sebe. Zamýšlejme se také nad tím, v jakém kontextu náš nový dům bude stát, jaké jsou jeho hlavní znaky, co jej bude obklopovat. Tvoříme také styl, který by měl korespondovat s duchem místa.

Čím více informací se dozvíme, tím lépe se nám bude rozhodovat o typu, tvaru, velikosti a umístění rodinného domu.

Nahoru