Příprava realizace

priprava realizaceZde pro Vás uvádíme pouze základní informace o druhu jednotlivých řízení, se kterými se můžete setkat při povolování Vaší stavby.

Územně plánovací informace, územní rozhodnutí, územní souhlas, ohlášení stavby, stavební povolení

Územně plánovací informace

informuje o podmínkách využití území a jeho změn, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, resp. územního souhlasu vč. seznamu dotčených orgánů, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Územní rozhodnutí

je schválení navrženého záměru a stanovení podmínek pro využití a ochranu území, vydání podmínek pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. V rozhodnutí stavební úřad rozhodne o námitkách účastníků řízení, vyhodnotí připomínky veřejnosti.

Územní souhlas

místo územního rozhodnutí může vydat stavební úřad územní souhlas na základě oznámení záměru, pokud je záměr v zastavěném územní nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, pokud obsahuje závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí.

Ohlášení stavby

k provedení jednoduchých staveb (specifikovaných stavebním zákonem), jejichž návrh je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, které jsou umísťovány v zastavěném územní nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník doloží, že o svém záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich.

Stavební povolení

- Stavebním povolením stanoví stavební úřad podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro jeho užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpečí ochranu veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Žádosti k jednotlivým řízením je potřeba předložit na níže uvedených formulářích. K žádostem se přikládá následující dokumentace:

K žádosti o územně plánovací informaci je potřeba doložit situační výkres (příloha č. 1, č. 2 Vyhlášky č. 503/2006 Sb.)
K oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu je potřeba doložit katastrální mapu, situaci, technický popis s příslušnými výkresy (příloha č. 9 Vyhlášky č. 503/2006)
K žádosti o územní rozhodnutí (Vyhláška č. 503/2006 Sb., příloha č. 3) je potřeba doložit projektovou dokumentaci, jejíž obsah stanovuje příslušný právní předpis (Vyhláška č. 503/2006 Sb., příloha č. 4)
K žádosti pro ohlášení stavby (Vyhláška č. 526/2006, příloha č. 1) a žádosti o stavební povolení (Vyhláška č. 526/2006, příloha č. 2) je potřeba doložit projektovou dokumentaci, jejíž obsah stanovuje příslušný právní předpis (Vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha č.1)

Podrobnější informace a plné znění zákonů (Zákon č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb., a vyhlášky č. 502/2006 Sb.)

Nahoru